Plate 13 (.65 natural size)

Antheraea helferi Acherontia styx
Meganoton analis
Acherontia lachesis Meganoton rufescens
Antheraea helferi
Agrius convolvuli Meganoton nyctiphanes

Antheraea diehli

Dolbina krikkeni

Psilogramma menephron ('increta' form) Psilogramma menephron
Megacorma obliqua Amplypterus panopus
Antheraea diehli
[ Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 | Plate 11 |
Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 | Plate 18 | Plate 19 | Plate 20 ]


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.