Plate 6 (natural size)

Trabala irrorata Trabala rotundapex
Trabala irrorata Trabala rotundapex  Trabala ganesha
Trabala krishna Trabala ganesha
Trabala pallida montana Trabala viridana Trabala krishna
Trabala pallida montana Trabala hantu
Trabala garuda Trabala hantu
Trabala garuda Trabala viridana
[ Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 | Plate 11 |
Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 | Plate 18 | Plate 19 | Plate 20 ]


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.