Plate 1

Agrotis ipsilon Agrotis segetum
(Peninsular Malaysia)
Agrotis interjectionis
(Sulawesi)
Agrotis kinabaluensis
(paratype)
Agrotis kinabaluensis
(paratype)
Ochropleura costalis
Xestia isolata
(paratype)
Diarsia nigrosigna Diarsia flavostigma
(paratype)
Diarsia serrata
(holotype)
Diarsia banksi
(paratype)
Diarsia barlowi
(paratype)
Diarsia barlowi
(paratype)
Diarsia borneochracea
(paratype)
Diarsia stictica
Diarsia stictica Helicoverpa assulta Helicoverpa armigera
Bornolis kamburonga
(paratype)
Dictyestra dissectus Apospasta nyei
(paratype)
Apospasta luminosa Tiracola plagiata Apamea sodalis tropica
Actinotia australis
(paratype)
Feliniopsis nabalua
(paratype)
Tiracola aureata
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.