Plate 7
Doobia luneifera transrufa
(paratype)
Doobia luneifera transrufa Doobia plana
Doobia puncticostata Paramaxates polygrapharia Paramaxates posterecta
(paratype)
Paramaxates yazakii
(paratype)
Paramaxates  macrocerata Paramaxates macrocerata
Ornithospila avicularia Ornithospila bipunctata Ornithospila submonstrans
Ornithospila cincta Ornithospila succincta Ornithospila sundaensis
Ornithospila lineata Ornithospila esmeralda Eucyclodes albisparsa
Eucyclodes albisparsa Eucyclodes albisparsa Eucyclodes rufimargo
Eucyclodes discipennata Eucyclodes semialba Eucyclodes discata
Eucyclodes textiloides
(paratype)
Eucyclodes gavissima Eucyclodes charma
Euxena albiguttata Chlorodontopera chalybeata

Agathia obsoleta Agathia obsoleta
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.