TRIBE DESMOBATHRINI
View Image Gallery of Tribe Desmobathrini

Ozola edui Ozola basisparsata (Engano)

Ozola turlini Ozola turlini (Sumatra)

Ozola hollowayi (Java) Ozola hollowayi
Ozola minor Ozola impedita
Ozola pannosa Ozola falcipennis
Ozola liwana Ozola apparata
Ozola apparata Ozola prouti
Ozola submontana Noreia ajaia
Noreia unilineata Noreia achloraria
Noreia anacardium (paratype) Noreia sinuilineata (holotype)
Foveabathra venusta Conolophia nigripuncta
Alex palparia Celerena signata
Derambila saponaria Derambila fragilis
Derambila zanclopterata Derambila costata
Derambila zincaria Derambila dentifera
Derambila propages Derambila dentiscripta
Derambila lumenaria Derambila herbuloti (holotype)
Derambila gertraudae Derambila manfredi (holotype)
Derambila manca Derambila manca
Derambila livens


Copyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.